Sleva až 2 500 Kč z vaší faktury

Více se dozvíte od operátora
po zanechání kontaktu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti AicansoCall s.r.o., se sídlem: Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha, IČO: 09111263, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H C 331076/MSPH („AicansoCall“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.setri.me („Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou („Uživatel“) a další související právní vztahy.


1.2 Aican je obchodní společností poskytující prostřednictvím Webového portálu zprostředkování možnosti („Služba“) získání nabídek služeb a produktů třetích osob („Dodavatelé“) v oblasti energií (zejména zemního plynu a elektřiny), a to včetně zprostředkování možnosti uzavření smlouvy na nákup/ odběr („Smlouva“) těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem.


1.3 Pro objednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Webovém portálu a vyplnit zde umístěný formulář („Formulář“) či sdělit vše potřebné prostřednictvím telefonního hovoru. Bez sdělení osobních údajů a dalších doplňujících informací ze strany Uživatele by nebylo možné nabídku Služeb zprostředkovat. Ze strany AicansoCall se vůči Uživateli jedná o bezúplatné poskytování Služeb. AicansoCall generuje zisk z provizí od Dodavatelů za zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/ odběr Služeb s příslušným Dodavatelem.


1.4 Odesláním Formuláře obsahujícího další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu nebo sdělením těchto informací v průběhu telefonního hovoru vzniká objednávka („Objednávka“). Objednávku postoupí AicansoCall Dodavateli, který je oprávněn s Uživatelem uzavřít Smlouvu. Uživatel tímto bere na vědomí, že odesláním Objednávky je AicansoCall oprávněna pro účely sjednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem předat veškeré v rámci Objednávky získané informace, včetně osobních údajů Uživatele, příslušnému Dodavateli, se kterým Uživatel vysloví souhlas.

1.6 Smlouvu s Dodavatelem uzavírá Uživatel přímo s Dodavatelem služby, a to na základě svého vlastního svobodného výběru Dodavatele poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami Dodavatele poskytované služby či produktu a porozuměl jim.


1.5 Při komunikaci se Společnostmi a sdělování údajů na Webovém portálu či prostřednictvím telefonního hovoru s operátorem AicansoCall, jakož i při objednávání Služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.


2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

2.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál AicansoCall či je neoprávněně užít.


2.2 Zájemce není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společností a který je v souladu s jeho určením.


2.3 AicansoCall nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití Webového portálu v rozporu s jeho určením.


2.4 Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení ze strany AicansoCall, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


3.2 Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany AicansoCall jako správce jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na Webovém portálu


3.3 Uživatel bere na vědomí, že pokud využije svého práva na výmaz osobních údajů sdělených AicansoCall pro účely poskytnutí Služeb, AicansoCall mu nebude moci nadále tyto Služby poskytovat a jejich poskytování a související zpracování osobních údajů pro tento účel ukončí.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro marketingové účely se jedná o dobu pěti let (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje po dobu deseti let.


5. Práva subjektu údajů

5.1 Pro účely kontaktování AicansoCall slouží adresa sídla AicansoCall uvedená v těchto podmínkách, případně elektronická adresa info@aicanso.cz.

AicansoCall s.r.o.

Provozovatel: Oxytas z.s., Sídlo společnosti: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha
IČ: 06616577, Spisová značka: L 69519/MSPH Městský soud v Praze