Sleva až 2 500 Kč z vaší faktury

Více se dozvíte od operátora
po zanechání kontaktu

Souhlas se zpracováním osobních údajů společností AicansoCall s.r.o. pro marketingové účely

V případě, že jste společnosti AicansoCall s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha, IČO: 09111263, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 331076/MSPH (dále také „AicansoCall s.r.o.“), udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jakoukoli formou komunikace, rádi bychom Vás tímto poskytli veškeré související informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem. Rozsah uděleného souhlasu vyplývá z údajů uvedených v registračním formuláři a/nebo z Vašeho hovoru nebo jiné komunikace se společností AicansoCall s.r.o.. Tyto informace se vztahují i na případy, kdy zákonnost zpracování vyplývá z jiného právního titulu než Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a zákon č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost AicansoCall s.r.o.,Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha, IČO: 09111263, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 331076/MSPH. V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese gdpr@aicanso.cz

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

O účelech zpracování jsme Vás informovali před udělením Vašeho souhlasu, jež představuje právní základ pro zpracování. Jedná se zejména o zpracování pro marketingové účely, přičemž AicansoCall s.r.o. je oprávněna: kontaktovat Vás s výhodnými obchodními nabídkami, s nabídkou osobní schůzky, a s jinými obchodními sděleními, a to dle Vašich preferencí telefonicky, e-mailem nebo SMS. Pro účely zvyšování kvality služeb je AicansoCall s.r.o. oprávněna zpracovávat nahrávky hovoru s Vámi, a to nejdéle 30 dní od uskutečnění hovoru Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, dále zpracováváme pro další účely: jelikož máme povinnost prokázat udělení Vašeho souhlasu po celou dobu zpracování, uchováváme po tuto dobu Vaše osobní údaje, jakož i nahrávky hovorů (pro více informací viz bod 6 níže); právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti); analytické účely, se záměrem zlepšení našich nabídek a poskytování přizpůsobených služeb a nabídek podle vyhodnocení Vašich osobních zájmů. Můžeme sdílet Vaše údaje s důvěryhodnými třetími stranami, zejména licencovanými obchodníky s elektřinou a plynem pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu potřebujeme uchovávat výše uvedené osobní údaje i nahrávky telefonátu; právním základem takového zpracování je oprávněný zájem AicansoCall s.r.o. či třetí strany.

3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje bude společnost AicansoCall s.r.o. zpracovávat manuálně anebo elektronicky, přičemž AicansoCall s.r.o. je může předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o licencované obchodníky s elektřinou a plynem.

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro marketingové účely se jedná o dobu pěti let (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje po dobu deseti let.

5. Práva subjektu údajů

V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu AicansoCall s.r.o., máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti AicansoCall s.r.o. jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). Pro více informací o způsobu, jakým jsou zpracována Vaše data, si prosím přečtěte naše Zásady zpracování a ochrany osobních údajů. Naleznete tam také informace o Vašich právech a podmínkách uchovávání a převádění Vašich dat.

6. Nahrávky hovorů a související právní důvody pro toto zpracování

Na závěr si Vás dovolujeme informovat, že je společnost AicansoCall s.r.o. oprávněna uchovávat obsah komunikace s Vámi, zejména nahrávky hovoru, a to za účelem prokázání uděleného souhlasu (pro případný budoucí spor či kontrolu ze strany ÚOOÚ). Zákonnost tohoto zpracování vyplývá ze zákona, neboť se jedná o oprávněný zájem správce či třetí strany.

AicansoCall s.r.o.

Provozovatel: Oxytas z.s., Sídlo společnosti: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha
IČ: 06616577, Spisová značka: L 69519/MSPH Městský soud v Praze